• 053-226329
 • 053-226330
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. , เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

ประเภทที่รับสมัคร


 

Pre-degree

คุณสมบัติ

เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น และ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 สมัครเรียน

**ใช้วุฒิ ม.3 สมัครเรียน

ปริญญาตรี(ปกติ)

คุณสมบัติ

เป็นผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่า
หรือสูงกว่า เท่านั้น และไม่ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

 สมัครเรียน

**ใช้วุฒิ ม.6 เทียบเท่า หรือสูงกว่าสมัครเรียน

 

 

 

ปริญญาตรี(ใช้สิทธิเทียบโอน)

คุณสมบัติ

เป็นผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าหรือสูงกว่าขึ้นไป และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ดังนี้
1.จบการสถาบันอื่น (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
2.ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น)
3.หมดสถานภาพ น.ศ. จาก ม.ร.
4.เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
5.ปริญญาที่ 2 จาก ม.ร.

 สมัครเรียน

**ใช้วุฒิ ม.6 เทียบเท่า หรือสูงกว่าสมัครเรียน

 เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา

 

 


เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

คณะสื่อสารมวลชน

ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจ

ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติศาสตร์

ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น


 

การเทียบโอนหน่วยกิต

 
การเทียบโอนหน่วยกิตแบ่งตามผู้มีสิทธิเทียบโอนได้ ดังนี้

 

การเรียนการสอน

     ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดย แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) * ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

     ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเพศ, อายุ ดั้งนั้นโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาคจึงเอื้อประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าห้องฟังบรรยาย วันสอบก็เป็นวันเสาร์ – อาทติย์ และมีศูนย์สอบให้เลือกทั่วประเทศ 41 ศูนย์สอบ *ยกเว้นกรุงเทพฯ , การลงทะเบียนเรียนก็ดำเนินการผ่านทาง Internet และสามารถฟังรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้


คุณสมบัติ


หลักฐานการสมัคร

สมัครแบบปกติไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน


หลักฐานการสมัคร

กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต


ส่วนภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี (Pre-Degree)

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรพรีดีกรี (PRE-DEGREE) ส่วนภูมิภาค

*ในวันที่สมัคร(พรีดีกรี ภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย

 • (1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
 • (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*
 • (3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
 • (4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
 • (5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
 • (6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
 • (7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
 • * ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก
สมัครตอนนี้

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค

*ในวันที่สมัคร(ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย

 • (1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*
 • (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 900 บาท*
 • (3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*
 • (4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
 • (5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท
 • (6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท
 • (7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท
 • * ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก
สมัครตอนนี้
   

 


 

 


 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai Campus in Honor of His Majesty the King

อาคารมณีนพรัตน์ ชั้น1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ 71 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Maneenopparat Building 1st floor Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai 71 Huay Kaew Road Suthep Subdistrict Mueang District Chiang Mai Province 50200

Telephone. 053-226329 , 053-226330 fax. 053-226330

© 2024

Please publish modules in offcanvas position.

deneme bonusu veren siteler
pendik escort kurtköy escort
deneme bonusu veren siteler
Fapjunk.com
sfxescort.com
gaziantep escort
grandpashabet spinco betwoon cratosroyalbet superbet
betsat
bonus veren siteler bedava bonus
1xbet deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
antalya haber
Ankara EscortKızılay EscortÇankaya EscortAnkara EscortEryaman EscortSincan EscortEtimesgut EscortElvankent EscortBatıkent Escort
Turkbet twitter
izmir escort
casibom giriş
deneme bonusu veren siteler bahis siteleri
casibom
deneme bonusu veren siteler
kaya premium casino giriş
elazığ escort
casibom
casibom
deneme bonusu
casibom
tesbih
ekrem abi telegram
ataşehir escort istanbul escort
Ankara escort bayan Ankara escort Eryaman escort
casibom
Zbahis giriş Zbahis güncel giriş Zbahis giriş Betturkey giriş Betturkey giriş Sahabet giriş Popüler Slot Siteleri Gates of olympus oyna Sweet bonanza oyna Aviator oyna Pragmatic play
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
bahis siteleri